Velocitat de sedimentació

Sistema format per un suport per a 10 pipetes; pipetes de plàstic graduades fins
180 mm amb filtre de polietilè, i tubs amb citrat estèril (0,106 M).
Les pipetes poden ser emplenades utilitzant una bomba de succió automàtica o manual.
Mètode Westergren.
El codi 601006 caduca en 15 mesos.


Producto acogido a la Directiva 98/79/CE (Producto Sanitario para Diagnóstico in Vitro)


codi descripció quantitat caixa pes caixa (Kg) volum caixa (m3)
1361* rack per a tubs de 5 mm 5 3,20 0,020
601006 tub 13 x 75 mm per a 2 ml (1,6 ml de sang) 12×100 4,87 0,033
*Producte sense marcatge CE